Child and Working Tax Credits

      Публикувано на Saturday, 25 May , 2019      2071 Прегледа     
Child and Working Tax Credits

  • BG Лондон

Какво представляват tax credits?

Tax Credits са гъвкава система за финансова помощ, създадена, за да предоставя помощ, когато дадено семейство има нужда от нея, приспособена към техните нужди и конкретните обстоятелства.
Tax Credits са част от по-обширна правителствена политика, която предоставя помощ на родители да се върнат на работа, намалява бедността сред децата и увеличава финансовата помощ за всички семейства.

Гъвкавостта на системата означава, че заедно с промените в нуждите и обстоятелствата на семействата, (ежедневно) се променят и условия за кандидатстване за Tax Credits. Това означава, че Tax Credits могат да отговорят бързо на променящите се нужди на семействата, предоставяйки помощ за тези, които се нуждаят най-много от нея.

Tax Credits се базират на обстоятелствата в дадено домакинство и за тях могат да кандидатстват членовете на една двойка или пък необвързани лица. Правото на получаване се основава на следните фактори:

– възраст

– доход

– отработени часове

– брой и възраст на децата

– разходи за обгрижване на децата

– нетрудоспособност

Видове Tax Credits:

 Child Tax Credit  (CTC) – Финансова помощ за отглеждане на деца

Обединява финансова помощ за отглеждане на деца, свързана с дохода, и финансова помощ за млади хора между 16 и 19 години, които се обучават на пълен ден или преминават одобрено обучение, в един общ Tax Credit, който се изплаща на основното лице, което отглежда детето. Семействата могат да кандидатстват, независимо дали възрастните работят или не.

Working Tax Credit (WTC) – Финансова помощ за работещи

Предоставя финансова помощ за хора, които работят, но имат ниски доходи, без значение дали имат деца или не. За него могат да кандидатстват хора, които работят 16 или повече часа седмично и:

• са поне на 16 г. и са отговорни за дете или млад човек,

• са поне на 16 г. и получават или наскоро са получавали помощи за болест или нетрудоспособност и имат недъг, който им пречи за намирането на работа, или

• са над 50-годишна възраст и се връщат на работа, след като поне шест месеца са получавали помощи за безработни.

Освен това, Working Tax Credit е и за хора на 25 и повече години, които работят по 30 и повече часа седмично.

Child Tax Credit се състои от следните елементи:

– Семейство: това е основния елемент за семейства, отговорни за едно или повече деца или млади хора. По-голямата тежест на този елемент при семейства с едно или повече деца под едногодишна възраст е премахната от 6-ти април 2011 г.

– Деца: изплаща се за всяко дете или млад човек, за когото се грижи кандидата

– Инвалидност: за всяко дете или млад човек, за когото се грижи кандидата, ако те получават издръжка за инвалидност за детето

– Висок процент инвалидност: за всяко дете или млад човек, за когото се грижи кандидата, ако те получават издръжка за инвалидност за детето

Някои безработни семейства с деца не получават CTC, а получават еквивалентната сума пари чрез издръжка за деца към парични помощи или помощи за хора, търсещи работа (IS/JSA). Тези семейства обикновено са включени в разчетите заедно с безработните семейства, получаващи CTC. Те своевременно биват премествани към HMRC и им се плаща чрез системата за помощи.

Working Tax Credit се състои от следните елементи:

– Основен елемент: изплаща се на всяко работещо лице, който отговаря на основните условия за кандидатстване

– Самотен родител: за самотни родители:

– Втори възрастен: за двойки

– Работа по 30 часа: за лица, които работят поне по 30 часа на седмица, двойки, в които единия човек работи поне по 30 часа седмично или двойки, който имат дете и работят общо по 30 или повече часа седмично, като единият от двойката работи поне по 16 часа седмично

– Инвалидност: за хора, които работят поне по 16 часа седмично и които имат процент инвалидност, който ги поставя в неравностойно положение при търсене на работа и които получават или наскоро са получавали помощи за болест или инвалидност

– Висок процент инвалидност: за хора, които получават издръжка за инвалидност или най-висока издръжка за придружител

– 50+ – за хора над 50-годишна възраст, които започват да работят поне по 16 часа седмично, след като поне шест месеца са получавали помощи за безработни

– Услуга за гледане на деца: за самотни родители, които работят поне по 16 часа седмично или двойки, в които и двамата работят поне по 16 часа седмично и плащат за регистрирана или одобрена услуга за гледане на деца

Намаляване на финансовите помощи: размерът, с който помощите ще бъдат намалени, когато доходът на домакинството надвиши определен праг. Намаляването редуцира първо WTC, след това CTC и накрая – елемента Семейство.

Размерът на финансовата помощ, което дадено семейство може да получи, варира в зависимост от техния доход и за кои елементи на Tax Credit могат да кандидатстват. Първо, максималният размер, което едно семейство може да получи, се изчислява като се добавят всички различни елементи на CTC и WTC, за които семейството може да кандидатства (описани са по-горе). След това реалният размер на финансовата помощ се определя, като максималният размер се намали в съответствие с различните прагове. Семейства, имащи право на WTC, получават пълния размер, докато годишният им доход не достигне праг от 6,420 паунда, след което размерът на данъчните кредити, които получават, бива редуциран с 41 пенса („първо редуциране”) за всеки допълнителен паунд над този праг.

Ако едно домакинство е безработно и следователно може да получава единствено CTC, хората ще получават пълния размер финансова помощ, докато годишният доход на домакинството достигне 15,860 паунда (2011-12 г.). След преминаването на този праг, размерът на данъчните кредити отново ще бъде намален с 41 пенса за всеки допълнителен паунд над този праг.

След намаляването WTC и елемента Дете, се достига до плато (наречено „единствено елемент Семейство”), тъй като елементът Семейство от CTC не бива редуциран, докато годишния доход на домакинството не надвиши 40,000 паунда, при което размерът на данъчните кредити бива намален с 41 процента от дохода („второ редуциране”) над този праг.

Tax Credits се основават на дохода на домакинството.  Доходът, използван за изчисляването на размера на финансовата помощ, се базира на дохода на семейството от предишната данъчна година или на последните обявени от тях обстоятелства. Финансовата помощ, която семейството ще получи, е временна, докато в края на годината тя е финализирана, след като е сравнена с техния финален доход за годината.

Кои статистики трябва да използвам?

Общо взето, ако се задоволявате с не толкова своевременни статистики, използвайте публикуваните данни за финалните размери на финансовите помощи. В случай, че искате да получите последната и най-актуална информация, която може да не съответства точно на финализираните данни, използвайте данните за временния размер на финансовата помощ. Ако използвате данните за финализираните помощи, това означава, че цифрите ще са включени към други публикувани данни за данъчни кредити, като например информация в HMRC.

Финализирани и временни статистики

Важно е да се разбере, че статистиките за финализираните размери не са преработена версия на временните статистики. Временните данни се отнасят към даден случай в конкретен момент и се базират на обстоятелствата, за които сме били информирани от всяко семейство преди този определен момент. Финализираните размери на финансовите помощи се отнасят до завършена ретроспективна картина за дадената година, базирани на финализирания преглед на доходите и обстоятелствата на всяко семейство.

В началото на година размерът на Tax Credits ще бъде временен и ще отразява обявените обстоятелствакъм 6-ти април (началото на данъчната година). През годината е възможно обстоятелствата да се променят или да се запазят. При примяна, временният размер се актуализира спрямо последните обстоятелства. Обстоятелства за цялата година са известни при финализирането (обикновено от четири до девет месеца след края на данъчната година) и се изчислява финализиран размер на финансовата помощ. Така финализираните статиските стават известни едва около 12 месеца след края на въпросната година, за която се полага финансова помощ. Имайки предвид това забавяне на данните, е полезно да се преглеждат моментните данни за обстоятелствата на семействата, тъй като те могат да послужат като индикация за нивото на помощта, която можете да получите при финализирането.

За да демонстрираме разликата, нека разгледаме едно семейство, при което има една промяна на обстоятелствата през годината – през януари семейството остава без работа:

Моментните данни за временния размер през декември ще послужат като модел за полагаемата финансова помощ през цялата година при положение, че семейството работи през цялата година (тъй като в този момент не знаем, че семейството остава без работа). Едва при финализирането – и следователно при публикуваните данни за финализирания размер – финансовата помощ на семейството ще бъде преизчислена на базата на 9 месеца с работа и 3 месеца, в които семейството е без работа.

Така, данните за временните размери на финансовите помощи са по-точни, но подлежат на ретроспективни промени. Размерите на тези проблеми могат да бъдат видени при сравнение на данните за избрани дати от финализираните размери с данните, публикувани по-рано за временните размери за същите дати. Таблиците с данните за временния размер класифицират семействата според нивата на помощите, които им се полагат към определена дата, моделирани от данните за техните обстоятелства и последните докладвани годишни доходи, обработени до тази дата. Реалният получен размер на тази дата може да бъде по-нисък, заради възстановяване на по-ранни надплатени размери.

Семейства без работа

Едно семейство се определя като безработно към дадената дата, ако или и двамата възрастни, или самотният родител не работят поне по 16 часа седмично; тези семейства попадат в две категории:

1) Семейства, чиито случаи се разглеждат от HMRC, и които получават помощите си за отглеждане на деца чрез CTC

2) Семейства, чиито случаи се разглеждат от Министерството на труда и пенсиите и които получават помищите си за отглеждане на деца чрез системата за социално подпомагане

Финансовата помощ за отглеждане на деца са въведени през април 2003 г. и приложението му попада в категория 1), докато семейства, които преди април 2003 г. получават помощи за безработица и остават в същото положение, попадат в категория 2), като политиката е всички случаи на безработица да бъдат прехвърлени към HMRC. Следователно, броят на случаи от категория 2) постоянно намалява.

Възможен е предварително поръчан анализ на данни от Tax Credits, но понякога е възможно налагането на такси в зависимост от нивото на сложността и ресурсите, необходими за извършването му. Ако желаете да обсъдите вашите изисквания, да коментирате публикацията или ви е необходима повече информация за статистиките за данъчни кредите, посетете сайта на HMRC.


Етикети:
Категория BG Лондон | 2019/05/25 последна редакция в 2:30 PM
Източник : | Снимка :
2072 Прегледа
Коментари Добави КоментарБГ Медия - Медия за Българите в Лондон

Подобни публикации


Живот и Работа в Лондон - Често задавани Въпроси

Актуална и полезна информация за Българите във Великобритания. Новини за Българите в Лондон. Списък с най-често задаваните въпроси за намиране на работа във Великобритания. Полезна информация при подготовка на документи за работа и престой във Великобритания.


Редакционният екип на Лондон ДНЕС би искал да предостави на всички свои читатели от Лондон и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в Лондон ДНЕС заедно с кратък текст.

Можете да се абонирате за страниците ни във Facebook , Google, или да използвате нашия RSS фийд канал, за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.


Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Спонсорирани връзки